APS

L´Aprenentatge i Servei a la Comunitat (APS) és una proposta educativa que integra servei a la comunitat i aprenentatge acadèmic en un mateix projecte. APS és una eina que permet als estudiants formar-se i treballar sobre les necessitats reals de l´entorn comunitari, amb l’objectiu de millorar-lo. Cada cop són més els centres educatius que saben que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió i, naturalment, també des de la formació pràctica.

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI “SALUT COOL”

 

Un aprenentatge: Aquest projecte és un espai per aprendre, un espai d’intercanvi a través de la llengua anglesa. L’objectiu és fàcil: compartir el coneixement de l’idioma amb les persones que no hi tenen fàcil accés i editar de manera conjunta un diccionari personalitzat entre usuaris i alumnes. Un recull amb 150 termes i paraules relacionades amb la salut mental.
Un servei: donar suport, acompanyament i formació a persones amb realitats i modus vivencials amb difícil accés a la formació en idiomes.

Us animeu a parlar i compartir l’anglès!!! Segur que és una experiència molt “cool”

INFO

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI “SALUT COOL”

 TÍTOL DEL PROJECTE: “SALUT COOL”

Elaboració d’un petit diccionari “Salut Cool”, un diccionari trilingüe de salut mental (català-castellà-anglès) elaborat amb la participació d’alumnes d’ESO i usuaris de la Llar Residència Mascaró

 Nivell acadèmic/curs: 3r i/o 4t ESO.

 Nombre d’alumnat: màxim 10 alumnes.

 Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari:

> Cultura i valors.

> Llengua estrangera.

> Dinamització lectora.
 
Objectius

   > Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorir la actitud crítica i compromesa davant la societat i esdevenir membres actius en una societat catalana, democràtica i participativa.

   > Apropar la realitat de la malaltia mental a través de l’anglès, com a eina d’inclusió social per trencar la imatge tradicional associada a la malaltia mental com persones amb “dependència”, “perilloses” o “sense interessos vitals”.

    > Donar a conèixer la institució residencial entesa com a promotora d’aprenentatges, de recuperació de possibilitats, de sensibilització de l’estigma i de recurs comunitari.

    > Millorar la inclusió social de usuaris que viuen a una residència de salut mental promocionar l’ús de recursos i d’equipaments al barri.

 

Lloc de realització: Llar Residència Mascaró. Grup SOM VIA. 

  1. 1. La introducció al Servei constarà 3 sessions de 2h cadascuna.
  2. 2. Nombre i durada de les sessions previstes: 10h d’Aprenentatge i 10h de Servei.

 

1.- Introducció:

Detecció de les necessitats socials del Servei: Com a fase prèvia a la realització del Servei, durant les reunions de preparació entre el centre educatiu i l’entitat (tècnica de l’àrea de voluntariat i projectes), es farà una activitat de sensibilització:

1.- Detecció dels interessos i expectatives de l’alumnat i lectura d’un recull de notícies d’actualitat sobre salut mental.

2.- Planificació del servei: contextualització de la situació (aprenentatge de suport i acompanyament a l’escolarització), primera proposta de
servei amb la descripció i la previsió dels objectius que es plantegen assolir entre alumnat/usuaris i els indicadors d’avaluació.


Contextualització del centre/Entitat:
Realització de visita al recurs residencial per tenir un primer contacte entre els participants i la institució, el context. La directora de la Llar Residència Mascaró explicarà els objectius de la Llar Residència.

Proposta del Projecte

Com parlar de salut mental i estigma a alumnes de centres educatius?

Com apropar  la institució residencial als alumnes?

Considerem que el llenguatge és interessant per aprofundir en allò que defineix un estat emocional, de relació i utilitzant un vocabulari que hi afegeixi matisos. D’aquesta manera els participants podran saber millor què els hi passa, com es senten, què és important i emergent.. i qui pregunta, entendrà i coneixerà millor com estan, i podrà adaptar-ne el seu discurs amb respecte, la seva actitud amb tu, amb l’altre.

Un aprenentatge: aprendre anglès i editar un diccionari entre usuaris i alumnat amb 150 termes i paraules relacionades amb la salut mental.

Un servei: donar suport i acompanyament a persones que tenen difícil accés a la formació.

2.- Àmbit

> Acompanyament i suport a l’escolarització.

> Projectes de solidaritat i cooperació.

> Lleure

3.- Objectius del Projecte

> Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal
d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.

> Apropar la realitat de la malaltia mental a través de l’anglès, com a eina d’inclusió social trencant
la tradicional imatge de la malaltia mental de “dependència”, “perillosa” o “sense interessos vitals”.

> Donar a conèixer la institució residencial entesa com a promotora d’aprenentatges, recuperació de possibilitats,
de sensibilització de l’estigma, de context de malaltia mental i comunitat alumnes/usuaris salut mental.

> Millorar la inclusió social de usuaris que viuen a una residència de salut mental promocionar l’ús de recursos, equipaments al barri.


4.- Indicadors d’avaluació (respecte als objectius)

> Nombre de tallers realitzats.

> Nombre d’alumnes que han participat.

> Nombre d’usuaris que han participat.

> Nombre de diccionaris elaborats i editats amb un mínim de 150 termes i paraules.

> % d’alumnes que afirmen tenir una nova visió de les persones amb diagnòstic de salut mental que viuen a una Llar Residència.

> % d’alumnes que afirmen que l’aprenentatge i servei serveix per lluitar contra l’estigma.


5.- Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (determinat per l’escola):

> Abans del Servei.

> Durant del Servei.

> Després del Servei.


6.- Activitats realitzades a l’Entitat

> Visita al Servei per part de l’alumnat.

> Tallers d’anglès.

> Elaboració d’un petit diccionari “Salut Cool”, diccionari trilingües de salut mental (català-castellà-anglès) elaborat amb la participació
d’alumnes d’ESO i usuaris de la Llar Residència Mascaró.

> Presentació final/oral: diccionari.


7.- Planificació i temporalització de les activitats

> La introducció al Servei constarà 3 sessions de 2h cadascuna.

> Nombre i durada de les sessions previstes: 10h d’aprenentatge i 10h de servei.


8.- Avaluació de l’alumnat (respecte a les qualificacions de les matèries implicades)

> Quantificar el pes de la part corresponent al Servei comunitari (percentatge de la nota) en l’àrea o àrees implicades.

> Diari de camp: fer una avaluació de l’actitud, del grau de participació, de les aportacions que han fet els alumne. Què hem observat?
Quines dificultats hem tingut? Com les hem superat? Com s’ha desenvolupat la trobada?

> Registre de les sessions.</span<

> Registre de valoració entitat: presentació/exposició oral en parella usuari/alumne per explicar
l’experiència del servei.


9.- Espais i canals de coordinació (interna i amb els diferents agents implicats)

> La comunicació del centre amb les entitats i els agents implicats: mail i registre reunió externa.

> Periodicitat de les reunions, preparació i seguiment del projecte:

> Setembre a novembre 2018: disseny de les activitats, relacions institucionals, acords i convenis.


10.- Activitats de reconeixement

> Diplomes acreditatius.

> Cartes d’agraïment.

> Difusió a les xarxes socials: web, Facebook.

> L’alumnat de l’escola dedica un dibuix i/o un text als seus “padrins” de la Llar Residència Mascaró.


11.- Difusió del Projecte

> Presentació del projecte als companys de cicle, al centre, les famílies, l’AMPA/l’AFA, altres centres del districte i de la ciutat...

> Celebració d’un acte de lliurament dels reconeixements elaborats.

> Pòsters, vídeos, galeries d’imatges.

> Enllaços al web del Centre de Recursos Pedagògics, el Consorci d’Educació. http://www.edubcn.cat/asc/, les entitats..

> Publicació al web, bloc, la revista escolar i de l’entitat.

> Enviament de notes de premsa a mitjans de comunicació, ràdio, televisió...

> Presentació del projecte a jornades d’intercanvi d’experiències, seminaris, cursos... adreçats a l’alumnat, al professorat i al personal
de les entitat, a les famílies...

PROJECTE “A DUES PASSES”

 

Un aprenentatge: “A Dues Passes” és un puzle d’idees a l’entorn de la dansa, l’expressió corporal i el moviment. Un projecte participatiu en el que a partir de les bases de la dansa crearem per parelles una petita coreografia i un argument bàsic textual personalitzat.
Un servei: donar suport i acompanyament a través del control i la creació de moviments coreogràfics per augmentar la capacitat d’expressió, la motricitat i la coordinació a persones que tenen difícil accés a la formació.

Dues passes, dues persones, dues històries i dues realitats prenen part en un mateix camí.

INFO

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI “A DUES PASSES”

 TÍTOL DEL PROJECTE: “PROJECTE A DUES PASSES”

El mite d’Ícar i els desitjos humans construeixen aquest puzle d’idees que esdevé un interessant projecte socioeducatiu compartit entre usuaris de la Llar Residència Mascaró i alumnes del centre educatiu a l’entorn de la dansa, la coreografia, el moviment, el teatre i l’escriptura...

 Nivell acadèmic/curs: 3r i/o 4t ESO.

Nombre d’alumnat: màxim 10 alumnes.


Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari:

> Cultura i valors.

> Llengua estrangera.

> Dinamització lectora.

 

Objectius

   > Entendre i descobrir el treball de la dansa a la residència/escola- Impregnar l’essència del moviment.

   > Experimentar, revisar, compartir i replantejar metodologies i pràctiques a l’escola i a la residència.

   > Compartir diferents metodologies de treball entre els mestres, alumnat i usuaris/es de la residència.

   > Utilitzar la dansa i l’escriptura compartida com a metodologia contra l’estigma, per trencar la tradicional imatge de la malaltia mental de “dependència”, “perillosa” o “sense interessos vitals”.

   > Escriure conjuntament “diaris coreogràfics” i elements bàsics de la dansa: motricitat, coordinació, ritme, inhibició, propiocepció, capacitat d’expressió, simbolització, improvisació.

   > Presentar una coreografia i una “paradeta” amb l’edició dels diaris coreogràfics al jardí de la Llar Residència


Lloc de realització:
Llar Residència Mascaró. Grup SOM VIA.

  1. 1. La introducció al Servei constarà 3 sessions de 2h cadascuna.
  2. 2. Nombre i durada de les sessions previstes: 10h d’Aprenentatge i 10h de Servei.


1.- Introducció

Detecció de les necessitats socials del Servei: Com a fase prèvia a la realització del Servei, durant les reunions de preparació entre el centre educatiu i l’entitat, es farà una activitat de sensibilització:

1.- Detecció dels interessos i expectatives de l’alumnat i lectura d’un recull de notícies d’actualitat sobre salut mental.

2.- Planificació del servei: contextualització de la situació (aprenentatge de suport i acompanyament a l’escolarització), primera proposta de
servei amb la descripció i la previsió dels objectius que es plantegen assolir entre alumnat/usuaris i els indicadors d’avaluació.

Contextualització del centre/Entitat: Realització de visita al recurs residencial per tenir un primer contacte entre els participants i la institució, el context. La directora de la Residència Mascaró explicarà els objectius de la Llar Residència.

Proposta del projecte

Com parlar de salut mental i estigma a alumnes de centres educatius? Com apropar  la institució residencial als alumnes?

Considerem  que la dansa potencia els recursos comunicatius, d’expressió personal, afavoreix l’autonomia, el treball en grup i sobretot la idea d’arquetip. L’arquetip entès com el símbol buit de codis estereotipats i on permet posar el cos com a productor d’imatges i representacions socials que es construeixen en grup.

Un aprenentatge: aprendre elements bàsics de la dansa, l’expressió corporal i el moviment.

Un servei: donar suport i acompanyament a persones que tenen difícil accés a la formació.


2.- Àmbit

> Acompanyament i suport a l’escolarització.

> Intercanvi generacional.

> Participació ciutadana.

> Projectes de solidaritat i cooperació.

> Lleure


3.- Objectius del Projecte

Entendre i descobrir el treball de la dansa a la residència/escola- Impregnar l’essència del moviment.

Experimentar, revisar, compartir i replantejar metodologies i pràctiques a l’escola i a la residència.

Compartir diferents metodologies de treball entre els mestres, alumnat i usuaris/es de la residència.

Utilitzar la dansa i l’escriptura compartida com a metodologia anti estigma, trencant la tradicional imatge
de la malaltia mental de “dependència”, “perillosa” o “sense interessos vitals”.

Escriure conjuntament “diaris coreogràfics” i elements bàsics de la dansa: motricitat, coordinació, ritme, inhibició,
propiocepció, capacitat d’expressió, simbolització, improvisació.

Presentar una coreografia i una “paradeta” amb l’edició dels diaris coreogràfics al jardí de la Llar Residència
(veure fotografies d’exemples a l’apartat 6).


4.- Indicadors d’avaluació (respecte als objectius)

> Nombre de tallers realitzats.

> Nombre d’alumnes que han participat.

> Nombre d’usuaris que han participat.

> Nombre de diaris coreogràfics elaborats i editats pel total d’alumnes que han participat.

> % d’alumnes que afirmen tenir una nova visió de les persones amb diagnòstic de salut mental que viuen a una Llar Residència.

> % d’alumnes que afirmen que l’aprenentatge i servei serveix per lluitar contra l’estigma.


5.- Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (determinat per l’escola):

> Abans del Servei.

> Durant del Servei.

> Després del Servei.


6.- Activitats realitzades a l’Entitat

> Visita al Servei per part de l’alumnat: explicació per part de la directora del funcionament, objectius del servei i presentació
del grup d’usuaris de la Llar Residència Mascaró.

> Tallers d’escriptura compartida: cada setmana en parelles alumne/ usuari residència escriuen uns DIARIS COREOGRÀFICS seguint la
metodologia d’escriptura compartida. Els diaris s’escriuen cada setmana a partir dels exercicis de dansa, d’improvisacions que poc a poc
construeixen un puzle d’idees i de propostes que es converteixen en la fase final en una seqüència de moviment que reflecteix el procés
compartit.
Es tracta d’intentar sortir del rol “pacient” per construir la seva identitat personal i crear relacions amb alumnes corresponents als seus ideals,
somnis, itineraris. El punt de partida serà el mite d’Icaro, una de les històries que millor reflecteix els desitjos humans.

> Temes dels Diaris coreogràfics:

Presentació a ritme: presentació del nom dels participants amb un ritme corporal que els representi

Exercicis de des mecanització, concentració, de grup i desinhibició.

Presentació amb lectures en veu alta del Mite d’Ícaro.

Exercicis d’improvisació i expressió corporal seguint la metodologia del teatre imatge a partir de la lectura del Mite d’Ícaro.
Es tracta de fer un exercici progressiu o perquè la dinàmica arribi a bon terme, és necessari que el grup decideixi un tema revelador d’una
situació conflictiva. Es convida als participants a que relatin una experiència de conflicte relacionada amb un tema triat i que es converteixin
en escultor de la resta de participants. És a dir, ha d’utilitzar el cos del demés i modelar-los amb precisió per “esculpir” un conjunt d’estàtues
relacionades entre sí en una imatge fixa. De tal manera que faci visible per tots la imatge real que tenen del tema de conflicte seleccionat; i
sense donar cap indicació verbal que molesti o sobreentengui el llenguatge visual.

L’escultor/a dirigeix cadascú dels moviments de les estàtues que no poden ser autònomes amb la finalitat de construir una imatge
congelada, sense moviment com si fos un fris escultòric. Quan la imatge està definida, l’escultor pot començar a donar moviment de manera
improvisada amb la finalitat de trobar una solució ideal al conflicte plantejat i que revela, per tant la imatge ideal. La fase de la dinàmica és
primordial perquè mostra com és possible passar de la imatge real col·lectiva (conflicte) a la imatge ideal.

L'objectiu del Teatre imatge és ajudar els participants a veure millor, a discernir les imatges amagades, aquelles que són menys evidents a
primera vista. La riquesa d'aquesta modalitat teatral resideix en prendre consciència que davant d'una mateixa imatge no vam descobrir
tots el mateix. La interpretació depèn de la subjectivitat de cadascú. El llenguatge visual ofereix una manera original, en ocasions simbòlica, i
accessible a tothom, per aprehendre la realitat que en aquest cas, serà amb un suport de textos.

Escriptura compartida a partir de les improvisacions. Cada sessió ha de respondre a les següents preguntes:

Quin és el meu desig de futur?
Què puc fer jo per arribar a aquell desig?
Què hi ha del meu quotidià per apropar-me al meu desig?
Qui em pot ajudar a aconseguir-lo dels meus companys/amics?

Elaboració i edició d’un diari coreogràfic: a banda del taller de dansa, les parelles editaran amb portades fetes per cartró, el diari fet
artesanalment.

 

 

 

 

 

 

Presentació final/oral: coreografia i diari coreogràfic editat.


7.- Planificació i temporalització de les activitats

> La introducció al Servei constarà 3 sessions de 2h cadascuna.

> Nombre i durada de les sessions previstes: 10h d’aprenentatge i 10h de Servei.


8.- Avaluació de l’alumnat (respecte a les qualificacions de les matèries implicades)

> Quantificar el pes de la part corresponent al Servei comunitari (percentatge de la nota) en l’àrea o àrees implicades.

> Diari de camp: fer una avaluació de l’actitud, del grau de participació, de les aportacions que han fet els alumne. Què hem observat?
Quines dificultats hem tingut? Com les hem superat? Com s’ha desenvolupat la trobada?

> Registre de les sessions.

> Registre de valoració entitat: presentació/exposició oral en parella usuari/alumne per explicar l’experiència del Servei.


9.- Espais i canals de coordinació (interna i amb els diferents agents implicats)

> La comunicació del centre amb les entitats i els agents implicats: mail i registre reunió externa.

> Periodicitat de les reunions, preparació i seguiment del projecte:

> Setembre a novembre 2018: disseny de les activitats, relacions institucionals, acords i convenis.


10.- Activitats de reconeixement

> Diplomes acreditatius.

> Cartes d’agraïment.

> Difusió a les xarxes socials: web, Facebook.

> L’alumnat de l’escola dedica un dibuix i/o un text als seus “padrins” de la Llar Residència Mascaró.


11.- Difusió del Projecte

> Presentació del projecte als companys de cicle, al centre, les famílies, l’AMPA/l’AFA, altres centres del districte i de la ciutat...

> Celebració d’un acte de lliurament dels reconeixements elaborats.

> Pòsters, vídeos, galeries d’imatges.

> Enllaços al web del Centre de Recursos Pedagògics, el Consorci d’Educació. http://www.edubcn.cat/asc/ , les entitats...

> Publicació al web, bloc, la revista escolar i de l’entitat.

> Enviament de notes de premsa a mitjans de comunicació, ràdio, televisió...

> Presentació del projecte a jornades d’intercanvi d’experiències, seminaris, cursos... adreçats a l’alumnat, al professorat i al personal
de les entitat, a les famílies...

PROJECTE “GRANS REBOMBORIS”

 

Un aprenentatge: Cançons populars i folklore català tradicional. Recuperem el llenguatge de la música i potenciem la memòria i la diversió compartint experiències a través de les cançons de sempre.
Un servei: Un projecte engrescador d’intercanvi, suport i acompanyament amb l’objectiu de potenciar els recursos i les habilitats comunicatives i d’expressió de les persones grans que viuen a una residència.

Fem xivarri, creem una coral conjunta amb l’experiència dels més grans i l’optimisme dels joves!!!

INFO

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI “GRANS REBOMBORIS”

 TÍTOL DEL PROJECTE: “GRANS REBOMBORIS”

Projecte socioeducatiu de repertoris musicals, reminiscència i animació estimulativa amb persones grans de la Residència Avis en Família.

Nivell acadèmic/curs: 3r i/o 4t ESO.

Nombre d’alumnat: màxim 10 alumnes.


Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari:

> Tecnologia

> Cultura i valors.

> Català.

 

Objectius

   > Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.

   > Augmentar la qualitat de vida i favorir un espai intergeneracional entre joves i grans.

   > Oferir un accés a la música i a l’estimulació cognitiva per tal d’enfortir els vincles entre els participants trencant la tradicional imatge de la vellesa de “dependència”, “malaltia” o “sense interessos vitals”.

   > Elaborar l’edició d’un repertori musical com a eina de circulació de paraula, reminiscència i estimulació cognitiva.

 

Lloc de realització: Residència Avis en Família. Grup SOM VIA.

  1. 1. La introducció al Servei constarà 3 sessions de 2h cadascuna.
  2. 2. Nombre i durada de les sessions previstes: 10h d’Aprenentatge i 10h de Servei.


1.- Introducció

Detecció de les necessitats socials del Servei: Com a fase prèvia a la realització del Servei, durant les reunions de preparació entre el centre educatiu i l’entitat, es farà una activitat de sensibilització:

1.- Detecció dels interessos i expectatives de l’alumnat i llegir un recull de cançons regionals, populars que interessen als participants
seleccionades a priori.

2.- Planificació del servei: contextualització de la situació (aprenentatge de l’intercanvi intergeneracional, i acompanyament al lleure), primera
proposta de servei amb la descripció i la previsió dels objectius que es plantegen assolir entre alumnat/usuaris i els indicadors d’avaluació.


Contextualització del centre/Entitat: es farà una visita al recurs residencial per tenir un primer contacte entre els participants i la institució, el context. La directora de la Residència Avis en Família explicarà els objectius de la residència.


Proposta del Projecte

Com potenciar els recursos comunicatius, d’expressió i el compromís amb els més grans?

Com els alumnes poden ajudar a través de la música a la reminiscència i l’animació estimulativa divertint-se?

Un aprenentatge: les cançons populars i del folklore català.

Un servei: donar suport i acompanyament a persones grans que viuen a una residència.


2.- Àmbit

> Acompanyament i suport a l’escolarització.

> Intercanvi generacional.

> Patrimoni cultural.

> Projectes de solidaritat i cooperació.

> Lleure.


3.-Objectius del Projecte

> Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres
actius en una societat catalana democràtica i participativa.

> Afavorir un espai intergeneracional entre joves i persones grans.

> Oferir un accés a la música i a l’estimulació cognitiva per tal d’enfortir els vincles entre els participants trencant la tradicional imatge de la
vellesa de “dependència”, “malalta” o “sense interessos vitals”.

> Elaborar l’edició d’un repertori musical com a eina de circulació de paraula, reminiscència i estimulació cognitiva.


4.- Indicadors d’avaluació (respecte als objectius)

> Nombre de tallers realitzats.

> Nombre d’alumnes que han participat.

> Nombre d’usuaris que han participat.

> Nombre de repertoris elaborats i editats.

> % d’alumnes que afirmen tenir una nova consciència de la realitat particular de la vellesa en context residencial.

> % d’alumnes que afirmen que l’aprenentatge serveix per reflexionar sobre la presa de decisions encaminades a assolir canvis positius com
l’autoconfiança, autocrítica, l’altruisme, el control d’estrès o l’assertivitat.


5.- Activitats d’aprenentatge vinculades al Servei (determinat per l’escola)

> Abans del servei.

> Durant del servei.

> Després del servei.


6.- Activitats realitzades a l’Entitat

> Visita al Servei per part de l’alumnat.

> Elaboració d’un repertori musical: tria de llista i escriptura lletres de les cançons.

> Elaboració d’una presentació coral a la residència.

> Presentació final/oral sobre l’experiència a l’Entitat/escola en parelles persona gran/alumne.

> Tallers de música i estimulació cognitiva.

Els tallers tindran una durada de 2 hores per sessió i amb un doble objectiu que són:

> SOCIOEDUCATIU: estimulació cognitiva que treballen les funcions cognitives:

Espacial i temporal.

Atenció.

Memòria.

Llenguatge.

Apràxies.

Agnòsies.

Associació-dissociació.

Recuperar funcions perdudes o mantenir les conservades.

Millorar el control dels símptomes no cognitius.

Conservar les activitats de la vida diària (AVD).

Augmentar la qualitat de vida.

Descobrir la individualitat i la persona.

Donar valor a l’ús del temps de la persona gran institucionalitzada.

Treball d’introspecció personal que permeti als subjectes adolescents una presa de consciència de realitat particular de la vellesa,
posant ordre a les seves necessitats i objectes d’interès.

Motivació; autoconfiança; autocontrol; paciència; autocrítica; control de l’estrès; assertivitat; altruisme; responsabilitat.

Capacitat de presa de decisions i influir en el naixement de la voluntat de empatia. La presa de decisions encaminades a
assolir canvis positius.

 

> MUSICAL: Competències al repertori.

Reconeixement i valoració en l’audició dels diferents elements que intervenen en la cançó (ritme, melodia, lletra, etc.) i la funció de
cadascun d’ells.

Tipus de cançons triades per parella persona gran/adolescent segons procedència i experiències reconegudes: cançons regionals,
populars, folklòrics.

L’escolta.

La creativitat.

Escoltar, valorant i respectant les opinions i aportacions dels altres.


7.- Planificació i temporalització de les activitats

> La introducció al Servei constarà 3 sessions de 2h cadascuna.

> Nombre i durada de les sessions previstes: 10h d’aprenentatge i 10h de Servei.


8.- Avaluació de l’alumnat (respecte a les qualificacions de les matèries implicades)

> Quantificar el pes de la part corresponent al Servei comunitari (percentatge de la nota) en l’àrea o àrees implicades.

> Diari de camp: fer una avaluació de l’actitud, del grau de participació, de les aportacions que han fet els alumne. Què hem observat?
Quines dificultats hem tingut? Com les hem superat? Com s’ha desenvolupat la trobada?

> Registre de les sessions.

> Registre de valoració entitat: presentació/exposició oral en parella persona gran/alumne per explicar l’experiència del servei.


9.- Espais i canals de coordinació (interna i amb els diferents agents implicats)

> La comunicació del centre amb les entitats i els agents implicats: mail i registre reunió externa.

> Periodicitat de les reunions, preparació i seguiment del projecte:

> Setembre a novembre 2018: disseny de les activitats, relacions institucionals, acords i convenis.


10.- Activitats de reconeixement

> Diplomes acreditatius.

> Cartes d’agraïment.

> Difusió a les xarxes socials: web, Facebook.

> L’alumnat de l’escola dedica un dibuix i/o un text als seus “padrins musicals” de la Residència Avis en Família.


11.- Difusió del Projecte

> Presentació del projecte als companys de cicle, al centre, les famílies, l’AMPA/l’AFA, altres centres del districte i de la ciutat...

> Celebració d’un acte de lliurament dels reconeixements elaborats.

MENTS DESPERTES

El Grup Som Via desenvolupa el programa Ments Despertes, un programa formatiu portat a terme per persones amb una malaltía mental i consolidat a través de les seves cinc edicions. Està adreçat als centres educatius amb l´objectiu d´apropar la realitat de la malaltía mental als alumnes, per endinsar-nos en la normalització d´aquesta, així com promoure la salut amb les experiències personals dels ponents.


Convençuts que l´educació és l´eina per excel.lència per impulsar el canvi d´actitud, a nivell individual i social, i per tant, la clau d´accés cap a una societat m´es inclusiva i amb una major igualtat d´oportunitats entre les persones, des de Grup Som Via durem a terme projectes APS amb la col.laboració del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte s´emmarca en l´Educació Inclusiva, l´Educació en la Diversitat, l´Educació Emocional així com l´Educació en Valors.
Alhora, serà una bona oportunitat per treballar les competències i les habilitats socials dels participants, sense oblidar que aconseguirem faciliar la integració i normalització de les relacions personals i socials, especialment dels col.lectius més desfavorits o amb un major risc d´exclusió social.

Essent fidels a l´esperit de tots els projectes que portem a terme, totes les persones que participin a l´APS tindran un paper actiu, obert, participatiu i col.laboratiu, amb l´objectiu d´innovar i millorar tot promovent l´experimentació, la interdisciplinarietat i la cooperació.

PROGRAMACIÓ | CURS 2017-2018


Ets una escola interessada en iniciar un projecte APS amb els cursos
de 3r i 4rt d´ESO per treballar valors dins i fora l´aula?
Vols conèixer més detalls sobre els projectes?

Vols coneixe’ns?

Canvi d’Aires

Tres històries d’èxit

Jornada Salut Mental i Jo

Sigues Patrocinador!


Amb la col·laboració de:

Veure tots els col·laboradors

©2014 Grup Som Via Tots els drets reservats. Powered by Vänster and Lei - Política de privacitat - Avís legal

User Login

Aquest lloc web fa servir galetes tècniques. Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes l'ús de cookies. Consulta la nostra Política de privacitat per a més informació. aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies