POLÍTICA DE PRIVACITAT. AVÍS LEGAL

En compliment de la Directiva 2000/31 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, de la Directiva 98/27 / CE, del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic aquest lloc web són titulars la Fundació Via Activa, Fundació Privada Viaclara i la Fundació Via Assistencial.

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ

Denominació comercial: GRUP SOM VIA

Titular: FUNDACIÓ VIA ACTIVA
Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2954.
CIF: G60566668
Domicili social: Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035)
contacte:
• Telèfon: 93 4351579
• Adreça de correu electrònic: info@viaactiva.org

Titular: FUNDACIÓ PRIVADA VIACLARA
Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2403.
CIF: G64730088
Domicili social: Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035)
contacte:
• Telèfon: 93 4562495
• Adreça de correu electrònic: info@somvia.org

Titular: FUNDACIÓ VIA ASSISTENCIAL
Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2531.
CIF: G64730088
Domicili social: Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035)
contacte:
• Telèfon: 93 4351579
• Adreça de correu electrònic: info@somvia.org

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web www.proavis.es (en endavant la “Web”). S’entén que tenen la consideració d’usuaris totes les persones que accedeixin, naveguin i / o utilitzin serveis i activitats de la web.

L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. Si no està d’acord, abandoni el lloc web.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l’usuari i el Grup Som Via.

3. UTILITZACIÓ DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web i tots els continguts que a la web s’allotgen de conformitat amb la Llei, moral, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través de la mateixa, amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar, a no produir danys, interrupcions, ineficiències dels documents electrònics que es trobin a la web.

L’usuari es compromet a no introduir programes informàtics, com ara virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració o dany en els sistemes informàtics del Grup Som Via o de tercers.
L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies, imatges, àudios, i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’ofereixen mitjançant la mateixa.

S’entén que l’accés o utilització del web per part de l’usuari implica l’acceptació de l’usuari de l’Avís Legal que el Grup Som Via tingui publicat al moment de l’accés.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Via Activa, la Fundació Viaclara i la Fundació Privada Via Assistencial ofereix a la seva seu web ia no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe, moral oa la Llei. l’usuari que faci servir la pàgina web del Grup Som Via es compromet a no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o contrari als drets humans.

El Grup Som Via informa que en cas de incomplint d’algunes de les obligacions exposades anteriorment, ha d’adoptar totes les mesures oportunes emparades en Dret en l’exercici dels seus drets i de les seves obligacions.

L’accés a la Web per part de menors, s’entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o els seus representants legals, els quals respondran pels actes que els menors portin a terme com Usuaris de la Web d’acord amb la normativa aplicable.

4. ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES

L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti les seves dades personals per a poder accedir als serveis, en la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 7 d’aquest Avís Legal, així com el disposen les Condicions de registre que es troben en les condicions generals de contractació.

Queda prohibida la contractació de serveis o col·laboracions a través del web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, i responsables pels danys causats pels menors sotmesos a la pàtria potestat o dels menors i incapaços sotmesos a tutela.

Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç, actualitzada i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades pel Grup Som Via o per qualsevol de les entitats que integren Grup Som Via, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

L’usuari està obligat a notificar de forma immediata al Grup Som Via qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, qualsevol de les entitats que integren Grup Som Via quedarà eximides de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL

El Grup Som Via es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal. Li instem a que consulti aquesta política amb assiduïtat per si existís algun canvi o modificació.

6. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El Grup Som Via es compromet a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, qualsevol de les entitats que integren Grup Som Via, estaran exemptes de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.

El Grup Som Via no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’ aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes al Grup Som Via, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Grup Som Via.

El Grup Som Via informa els usuaris d’aquest lloc web que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals el Grup Som Via és titular, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos comercials establerts entre ambdues parts.

7. Protecció de dades personals. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

El Grup Som Via garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

A l’efecte del que preveu la LOPD, Grup Som Via informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat pel Grup Som Via i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació, usuaris o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, com a usuari / client podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició al seu tractament i retirar el consentiment prestat, comunicant-ho per escrit al Grup Som Via al domicili situat en Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035), o mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: lopd@proavis.org . Haurà d’adjuntar la còpia del seu document d’identitat, sent aquests drets personalíssims.

Les seves dades personals, seran tractades i quedaran incorporades als fitxers del Grup Som Via per tal de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, la realització d’estudis estadístics i l’enviament de publicitat de les activitats i serveis del Grup Som Via a través de la seva pàgina web. En aquest sentit, l’usuari consenteix de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remesos al Grup Som Via, per a les finalitats indicades en aquest document.

Vostè tindrà dret d’accés a les seves dades personals per a verificar la fidelitat i integritat dels mateixos, així com als efectes de consultar l’ús que dels mateixos s’està donant i els noms de les persones als que s’han facilitat. També té dret a sol·licitar la correcció o eliminació de dades personals o a objectar qualsevol tractament dels mateixos.

El Grup Som Via adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà remetre al Grup Som Via seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei de protecció de dades.

L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la quantitat i qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà a qualsevol de les entitats del Grup Som Via prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

L’informem que el Grup Som Via és la responsable de tractament de les seves dades personals. Per a qualsevol consulta contacti a l’email lopd@proavis.org, o al domicili social: Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035).

A continuació li realitzem un petit resum de les dades personals que recollim al nostre web:
• Dades de contacte personal: Qualsevol informació per poder contactar amb vostè, ja sigui el seu telèfon, el seu email, o el seu domicili.
• Dades de registre de compte: Qualsevol informació perquè vostè pugui crear un compte, domicili, telèfon, correu electrònic, nom d’usuari, contrasenya guardada.
• Dades d’informació tècnica sobre dispositius d’accés: Consisteix en la informació sobre el sistema informàtic o el dispositiu que utilitzeu per accedir al nostre web, com la direcció de protocol internet, coneguda com la “IP”.
• Dades de les xarxes socials: Consisteix en qualssevol dades que vostè comparteixi o divulgui a les xarxes socials i que comparteixi amb nosaltres.

8. WEB I HOSTING, dades demanades a travéz DEL WEB I PER MITJÀ PASSAREL·LES DE PAGAMENT.

 Aquest lloc web disposa d’un sistema que permet a l’usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través de formularis de contacte allotjats en els servidors que té contractats el Grup Som Via.

Les dades personals recollides mitjançant la web i email seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals el Grup Som Via és titular i responsable. La seva dades personals només seran tractades per personal autoritzat pel Grup Som Via, i només quan sigui estrictament necessari.

 A través del lloc web, l’usuari pot accedir, per mitjà d’enllaços, a llocs web de tercers, com Pay Pal o passarel·les de pagament, per a realitzar pagaments dels serveis prestats pel Grup Som Via, o donatius.

9. DRETS D’AUTOR / COPYRIGHT.

Tots els elements d’aquest lloc web (imatges, àudios, textos, nom de domini, logos, marques …) són obres protegides pel dret de l’autor i de la propietat industrial.

Tota reproducció, representació, redifusió d’elements d’aquest web està prohibida excepte consentiment exprés del Grup Som Via.

10. INFORMACIÓ SOBRE LES MARQUES COMERCIALS:

Totes les marques utilitzades en el lloc web del Grup Som Via estan protegides per la legislació sobre marques comercials. Es prohibeix el seu ús excepte autorització expressa del titular de la marca. Les marques i tots els elements de disseny que es troben en la present web estan protegides per propietat intel·lectual.

11. ENLLAÇOS:

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs. El Grup Som Via en cap cas es fa responsable pel contingut i el funcionament d’aquests llocs que vostè pot accedir a través del lloc web.

12. POLÍTICA DE COOKIES

Les galetes es regulen en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Text consolidat a data 10 de maig de al 2014.
Queden exceptuades de l’abast d’aquesta normativa les galetes necessàries per permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i les estrictament necessàries per prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

La galetes són una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari. És un arxiu o dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Les cookies permeten al propietari del web conèixer els seus hàbits, i així oferir-los productes en funció de les seves preferències. Les galetes s’utilitzen també per realitzar seguiments d’usuaris al llarg d’un lloc web, per crear perfils, mantenir estadístiques d’ús.

En www.somvia.org NOMÉS utilitzem cookies tècniques.

No obstant això, per garantir la total transparència d’ús d’aquest lloc web, a continuació els enumerem les galetes tècniques que utilitzem.
• Galetes de «entrada de l’usuari».
• Galetes d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió).
• Galetes de seguretat de l’usuari.
• Galetes de sessió de reproductor multimèdia.
• Galetes de sessió per equilibrar la càrrega.
• Galetes de personalització de la interfície d’usuari.
• Galetes de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials. Així doncs, es pot entendre que aquestes galetes queden excloses de l’àmbit.

Per utilitzar aquest Lloc Web no resulta necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador per bloquejar-i, si escau, eliminar-les.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador, administrant els seus galetes des de Firefox, Chrome, Opera i Safari.

Si desitja fer-nos alguna pregunta sobre les cookies que s’instal·len a través d’aquest lloc web, contacteu amb nosaltres en el següent email: lopd@somvia.org


Amb la col·laboració de:

Veure tots els col·laboradors →

©2014-2019 Grup Som Via Tots els drets reservats. Powered by Vänster and Lei - Política de privacitat - Avís legal

User Login

Aquest lloc web fa servir galetes tècniques. Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes l'ús de cookies. Consulta la nostra Política de privacitat per a més informació. aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies